Dự án Sóng “Hỗ trợ người khuyết tật tham gia giao thông công cộng”

Posted on Posted in Projects

Mục tiêu:  Dự án được Sóng được thực hiện với mục đích nâng cao văn hóa sử dụng phương tiện công cộng đối với người khuyết tật.

Các hoạt động chính: Câu lạc bộ đã tổ chức các buổi trò chuyện với các bạn sinh viên trên tuyến đường có nhiêìu người khuyết tật và phát tờ rơi tuyên truyền trên nhiều địa điẻm ở thành phôs Hồ Chí Minh.

Kết quả:  Dự án đã có được 6 buổi nói chuyện với 107 người tham gia. Ngoài ra, fanpage của dự án đã được 531 liked, và 4021 reached. Ngaoì ra, các thành viên tham gia đã phát 2000 tờ rơi.